28 maj 2020

Frågor och svar om fortsatta granskningen av SSU Helsingborg

SSU-förbundet har tagit emot nya uppgifter av Kvällsposten gällande SSU Helsingborg och Ahmed Mansour. En uppföljande artikel om SSU Helsingborg publicerades under torsdagen 28/5.

Förbundet har genom förbundssekreterare Andrea Törnestam kommunicerat att SSU ser allvarligt på uppgifterna som förts fram i Kvällspostens artiklar och att de kommer granskas ordentligt.

Under tiden har alla styrelsemedlemmar som är föremål för granskning meddelat att de tar time-out från SSU:s verksamhet. Det gäller den sittande och den föregående styrelsen. Det innebär att individuella styrelseledamöter inte ska delta i någon SSU-verksamhet, både på lokal och distriktsnivå.

Frågor och svar

Vilka förebyggande åtgärder ska förbundet vidta?

Det är viktigt att förbundet tar ansvar för att granskningsfunktionens förebyggande arbete stärks. Det är viktigt att när felaktigheter förekommer inom SSU att åtgärder vidtas fort. Det förutsätter att SSU:s granskningsfunktion informeras av medlemmar och andra vittnen, vilket förutsätter att medlemmar känner till granskningsfunktionen och vad som är okej inom SSU. Förbundet arbetar nu utifrån en strategi med tre pelare:

  • Informera om granskningsfunktionen samt krav och förväntningar i SSU
  • Underlätta för ledare att göra rätt och tillhandahåll verktygen som krävs
  • Agera skyndsamt när ärenden inkommer

Vad händer nu?

Förbundet kommer avsätta resurser för att söka fler vittnen, intervjua vittnen igen för att få svar på nya frågor som uppkommit efter Kvällspostens granskning, eftersöka faktauppgifter samt dokumentera allt detta för medlemskommittén. Det är viktigt att förbundet går till botten med alla uppgifter som förts fram och att det är en transparent och noggrann granskning. Därför undersöks möjligheten att låta extern expertis genomföra granskningen. Den som utför granskningen har i uppdrag att ge medlemskommittén ett utlåtande samt rekommendationer i medlemsärenden baserat på vad som gått att bekräfta. Utgångspunkten är SSU:s stadgar och policies. 

När uppgifter inkommer om att svensk lag brutits uppmuntrar förbundet i regel målsägande att göra en polisanmälan eller informerar målsman.

Är det okej att släkt och vänner till avstängda medlemmar deltar i SSU-verksamhet?

För det mesta ja, det beror på syftet med engagemanget och hur engagemanget tar sig i uttryck. Alla medlemmar förväntas följa SSU:s stadgar och dela våra värderingar, samt agera därefter. Det innebär att medlemmar inte kan uttrycka sig i uppenbar strid med våra värderingar. Det innebär även att förtroendevalda måste ta ett större ansvar som ledare som ska förtjäna förtroende och därför har mer högt ställda krav på sig. Den som inte överskrider en sådan gräns, som når upp till kraven och som är röstberättigad medlem i SSU har rätt att delta på årsmöten oavsett släktband och privata relationer.

Vem har tillgång till SSU Helsingborgs larmkamera?

Förbundet har vid ett flertal tillfällen ställt krav på att SSU Helsingborg ska ge trovärdiga svar som besvarar frågan, första gången det gjordes var i början av april. Det har funnits kopplingar till Ahmed Mansour och SSU Helsingborgs larmkamera även efter att medlemskapet avslutats, men det är oklart i vilken omfattning och under vilken period. Därför har förbundet till slut begärt dokumentation som bekräftar att Ahmed Mansour inte har tillgång överhuvudtaget till larmsystemet. Den 27/5 inkom styrelsen med bildbevis som bekräftar att enbart styrelsen har tillgång till systemet.

Vem har tillgång till SSU Helsingborgs lokaler?

Enligt uppgift från SSU Helsingborgs ledning har hela styrelsen tillgång till SSU Helsingborgs lokaler, men det är enbart kassör och ordförande som har nycklarna som går till lokalens kontorsutrymme där pärmar och dokumentation förvaras. Det är upp till SSU Helsingborgs styrelse att avgöra vilka som ska ha tillgång till föreningens lokaler, vilket förbundet även tydliggjort för styrelsen.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Vid behov har förbundet begärt beslutsprotokoll, dokumentation och bildbevis samt eftersökt ytterligare vittnen. Förbundet har fört dialog med SSU Skåne och SSU Helsingborg. Förbundet har uppmuntrat SSU-kommunen att ta en time-out för att ge förbundet möjlighet att granska alla medlemsärenden som initierats av medlemmar i SSU. Styrelsen har fått svara på frågor och inkomma med dokumentation som bekräftar styrelsens vittnesmål. I de fall frågor inte fått trovärdiga svar har frågorna hänvisats till den nya granskning som nu ska påbörjas.

Är Ahmed Mansour fortfarande aktiv i SSU?

Förbundet kan med säkerhet säga att Ahmed Mansour inte deltagit i varken fysisk eller digital SSU verksamhet sedan han avslutade sitt medlemskap. Det innebär inte att vi kan utesluta att medlemmar i SSU pratat om SSU-relaterade frågor med Mansour i privata sammanhang. Förbundet har ingen möjlighet att begränsa medlemmar från att prata om SSU med personer som inte är medlemmar eller som nyligen har avslutat sitt medlemskap. Förbundet har poängterat vikten av att beslut ska fattas där besluten hör hemma, i styrelsen.

Är alla uppgifter nya för SSU-förbundet?

Nej, delar av rapporteringen innehåller vittnesuppgifter som förbundet mottagit direkt från enskilda medlemmar, från anonyma vittnen eller via ombud. I de fall förbundet kunnat bekräfta uppgifter har åtgärder vidtagits. Vid behov har förbundet begärt beslutsprotokoll, dokumentation och bildbevis samt eftersökt ytterligare vittnen.

Det som är nytt framkom huvudsakligen i den artikel som Expressen publicerade onsdagen 20 maj samt efterföljande ärenden som inkom till granskningsfunktionen. Det som var nytt var vittnesuppgifter som gör gällande att medlemmar systematiskt bearbetats för att konvertera till islam samt att Kvällspostens journalister hänvisar till vittnen förbundet ej hört och inte kunnat ta ställning till.