2 november 2018

Med anledning av senaste veckans rapportering i media om konflikter inom SSU Skåne

SSU är ett antirasistiskt och feministiskt förbund. Varje år får hundratals ungdomar lära sig mer om värderingar såsom demokrati, feminism och antirasism via vår verksamhet. Inte alla har med sig de värderingarna hemifrån. Därför är vårt demokratiska och folkbildande uppdrag särskilt viktigt.

Men när du går från att vara medlem till ledare i vår organisation så ökar kraven på omdöme, förmåga att representera och förvalta förtroende. Extrema åsikter, stöd för militärdiktaturer eller homofobi är helt oacceptabla. Rutiner har brustit i vissa distrikt. Därför har SSU-förbundet nationellt beslutat om att från och med 5 november införa en kandidatförsäkran som alla distriktsledare förväntas skriva under.

–Ingen ska tvivla på att SSU är en organisation som inte bara i ord – utan också i praktisk handling lever upp till de ideal och värderingar som vi kämpar för i samhället. Därför vidtar vi nationella åtgärder för att säkra upp att alla distrikt efterlever våra ideal, säger förbundsordförande Philip Botström.

SSU:s förbundsstyrelse har haft kännedom om personkonflikter mellan olika sidor i Skåne. Förbundet har agerat på uppgifterna genom att initiera en dialogprocess mellan parterna. Det är tydligt att denna process inte varit tillräcklig och därför har SSU:s förbundsstyrelse vidtagit kraftfulla åtgärder gentemot SSU Skåne.

–Distriktet får tre veckor på sig att redogöra för hur de tänker återupprätta förtroendet såväl internt som externt, se till att alla sina medlemmar känner sig trygga och inkluderade, samt säkerställa att det inte finns en tolerans för sympatier som strider mot våra grundläggande värderingar. Om detta inte sker kommer SSU-förbundet att dra in hela sin finansiering till distriktet, säger förbundssekreterare Andrea Törnestam.

Frågor och svar

I medier hävdas att en islamistisk falang tagit över SSU Skåne. Stämmer det? 

Nej. Hittills rör det sig om ett antal lokala medlemmar som brustit mot våra värderingar. Det ska inte kunna ske. Därför har vi vidtagit nationella åtgärder.

SSU-förbundet har krävt att SSU Skåne presenterar en åtgärdsplan för att hantera problemen. Om åtgärderna inte är tillräckliga kommer SSU strypa finansieringen till distriktet. SSU Skåne har meddelat att åtgärdsplan ska tas fram och att ordförande för SSU Skåne inte är delaktig i det arbetet.

En kandidatförsäkran för SSU:s förtroendevalda har införts. Förbundet har dessutom infört en granskningsfunktion som ska ta emot och följa upp uppgifter om eventuella brott mot kandidatförsäkran, för att i ett tidigt skede upptäcka om någon förtroendevalda bryter mot SSU:s principer.

Stämmer det att stora delar av SSU Skånes delegation inte deltog på Prideparaden i Stockholm 2018?

Ja det stämmer. Förbundspersonal och förtroendevalda reagerade på plats när detta uppdagades och fick även information från medlemmar, bland annat via sms och messenger. Förbundssekreteraren pratade därför med delegationsledaren och har därefter följt upp med distriktsledningen om skälen till varför stora delar av delegationen inte deltog i prideparaden. Förbundet markerade tydligt i samtalen en förväntan om att alla deltagare skulle delta i Pride. Det som uppgavs på plats som skäl av SSU Skåne var att medlemmar var trötta eller sjuka efter vallägret och att de inte visste att arrangemanget var obligatoriskt. Distriktsledningen har försäkrat förbundet om att det inte förelåg något politiskt skäl till varför man inte deltog. Förbundet tog även initiativ till ett uppföljande möte med SSU-distriktet och den berörda medlemmen som skickat meddelanden till Philip som refereras till i denna artikel. Veckan därpå hade SSU-förbundets folkrörelsechef ett uppföljande samtal med den personen.

Var Philip Botström på plats under diskussionen kring blodgivning under SSU Skånes distriktsårskonferens?

Nej, Philip Botström var inte på plats under debatten rörande blodgivning. Vid tidpunkten för diskussionen hade Philip redan lämnat mötet och befann sig på Malmö flygplats. Detta styrks av mötesprotokollet och bekräftas av mötespresidiet (personerna som ledde mötet under tiden när Philip var på plats).

Var Philip Botström på plats under SSU Skånes distriktsårskonferens?

Ja, Philip Botström gästade SSU Skånes distriktsårskonferens 2018. Han närvarande cirka två timmar av heldagskonferensen för att hålla ett hälsningstal.

I medier förekommer det uppgifter om att förbundet ska ha fått rapporter om situationen i Skåne. Bland annat efter distriktsårskonferensen 2017?

Det stämmer att förbundsstyrelsen fått uppgifter om den organisatoriska konflikt som varit i SSU Skåne. Förbundet har däremot inte fått in några uppgifter om att regionala företrädare skulle ha agerat eller uttalat sig på ett sätt som strider mot SSU:s värdegrund såsom exempelvis religiös extremism, rasism eller kvinnofientlighet.

Rapporterna om de organisatoriska konflikterna har tagits på stort allvar och det var bland annat de rapporterna som till grund för de åtgärder som SSU-förbundet vidtog. Det filmklipp och den rapporten som författades efter förra årets distriktsårskonferens i Skåne och som har förekommit i media var bland annat det som låg till grund för den dialogprocess som SSU-förbundet tillsammans med Skånes partidistrikt initierade. Det är nu tydligt att denna process inte varit tillräcklig och därför har SSU:s förbundsstyrelse vidtagit kraftfulla åtgärder gentemot SSU Skåne.

Hur har ni agerat för att lösa konflikten i Skåne?

SSU-förbundet har under flera år arbetat för att hjälpa till att lösa de person- och organisatoriska konflikter som ligger till grund för den situation som råder. Detta har gjorts genom samtal mellan SSU Skåne, SSU-förbundet och Skånes partidistrikt. Det har gjorts genom individuella samtal med berörda personer, framtagande av handlingsplaner som även har följts upp. SSU:s förbundsstyrelsen har fram tills nu haft en tilltro till den processen, men utifrån de nya uppgifter som nu framkommit så har den processen nått vägs ände. Därför har förbundsstyrelse tagit beslut om att vidta kraftfulla åtgärder för att få bukt med konflikterna.

Det har även förekommit rapporter om organisatoriska konflikter i SSU Skåne. Hur länge har förbundet känt till den konflikten?

SSU-förbundet känner till att det funnits person- och organisatoriska konflikter som legat till grunden för den situation som råder i SSU Skåne. Förbundet har däremot inte haft kännedom om att det förekommit enskilda medlemmar som uttryckt åsikter som kraftigt går emot våra värderingar.

Varför har inte SSU-förbundet agerat tidigare mot extrema åsikter?

Ingen företrädare för SSU ska ge uttryck för extrema åsikter eller agera på ett sätt som strider mot vår värdegrund – då är man inte välkommen i SSU. När förbundet fått kännedom om att förtroendevalda på lokal nivå ska ha agerat sätt som strider mot SSU:s värdegrund har en utredning av varje ärende inletts. De som agerat inkorrekt har också ombetts lämna sina förtroendeuppdrag. Vidare har SSU också beslutat om att inrätta en kandidatförsäkran som började gälla från och med måndag 5 november.Om inte SSU Skåne agerar kraftfullt för att återupprätta förtroendet kommer SSU-förbundet också att strypa all finansiering. Det ska inte få finnas någon tveksamhet om att SSU:s företrädare också lever upp till våra värderingar.

Kan ni garantera att det här inte kommer ske igen?

Det vi kan garantera är att vi gör vårt yttersta för att detta inte ska hända igen. Vi tar detta på största allvar och har därför presenterat en rad åtgärder. Vi utesluter inte att fler åtgärder kan komma.

Vad har SSU nationellt vidtagit för åtgärder sedan de nya uppgifterna publicerats i Kvällsposten?

En kandidatförsäkran för SSU:s förtroendevalda har införts. Kandidatförsäkran kommer tydliggöra hur man förväntas agera som företrädare för SSU samt under vilka premisser man kan komma att behöva lämna sina uppdrag, om man har agerat på ett sätt som strider mot SSU:s värdegrund.

Förbundet har dessutom infört en granskningsfunktion som ska ta emot och följa upp uppgifter om eventuella brott mot kandidatförsäkran, för att i ett tidigt skede upptäcka om någon förtroendevalda bryter mot SSU:s principer (se mer information om åtgärder längre ner).

De tre förtroendevalda som omnämndes i Kvällspostens rapportering 29 oktober har uppmanats avgå och lämna sina platser.

Samtliga av de företrädare som omnämns i Expressens granskning stängdes av från SSU-verksamhet tills dess att deras ärenden granskats av granskningsfunktionen.

Dessutom har SSU Skåne ställts inför ett ultimat. Senast den 21 november måste de inkomma med en av SSU:s förbundsstyrelse godkänd åtgärdsplan för hur de ska återuppbygga förtroendet, annars stryps hela SSU:s finansiering till dem.

Vilka uppgifter har framkommit?

I Kvällsposten 29 oktober framkom uppgifter om att förtroendevalda på regional nivå uttryckt åsikter eller agerat på ett sätt som strider mot SSU:s värderingar.

Den 8 november framkom uppgifter om att olämpliga företrädare bjudits in till SSU-verksamhet i Malmö och att förtroendevalda i SSU Skåne ska ha delat inlägg i sociala medier vars innehåll strider mot SSU:s värderingar.

Stämmer det att SSU-förbundet kommer bli granskade av MUCF?

Ja det stämmer. SSU välkomnar den självklart granskning som MUCF har inlett och svarar gärna på deras frågor. MUCF:s demokratiuppdrag är väldigt viktigt.

Är det lämpligt av en SSU-klubb att bjuda in företrädare som har kopplingar till den salafistiska rörelsen i Sverige?

Nej. Att bjuda in personer eller organisationer som strider mot SSU:s grundläggande värderingar till medlemsmöten är inte okej. Antidemokratiska eller extrema åsikter hör inte hemma i SSU.

Ska SSU Skånes ordförande Mansour leda en utredning om ett problem han själv varit med att skapa?
SSU-förbundet har krävt att SSU Skåne presentera en åtgärdsplan för att hantera problemen. Om åtgärderna inte är tillräckliga kommer SSU strypa finansieringen till distriktet. SSU Skåne har meddelat att åtgärdsplan ska tas fram och att ordförande för SSU Skåne inte är delaktig i det arbetet.

Har SSU-förbundet använt den påstådda islamistiska falangen som slagträ vid förhandlingar om förbundsstyrelseposter?

Nej. Det finns ingen islamistisk falang i SSU Skåne och en sådan har heller inte använts i förhandlingar om förbundsstyrelseposter.

Inför kongressen 2017 förhandlade distrikten om både sakpolitik och personval, som det görs och ska göras inför alla våra kongresser. Valberedningens förslag till förbundsstyrelse valdes enhälligt och demokratiskt av kongressen. I SSU finns en historia av olika falanger som sakpolitiskt förhandlat med varandra – inte alltid på ett respektfull och konstruktivt sätt.

För att avskaffa de destruktiva falangstriderna har förbundsstyrelsen tidigare under hösten inlett ett omfattande arbete mot detta.

Har SSU-förbundet fortsatt förtroende för ledningen i SSU Skåne?

Förbundsstyrelsens förtroende för distriktsledningen är skadat. De har nu tre veckor på sig att redogöra för hur de tänker arbeta med att återupprätta förtroendet såväl internt och externt, samt säkerställa att det inte finns en tolerans för sympatier som strider mot våra grundläggande värderingar.Om detta inte sker kommer SSU-förbundet dra in finansieringen till distriktet, vilket i praktiken kommer göra det svårt att bedriva verksamhet.

Flera personer vittnar om att de homofoba åsikterna som framkommer medias granskning förekommit under en längre tid i SSU Skåne och att SSU:s styrelse känt till detta.

Det stämmer inte. SSU:s förbundsstyrelse har inte känt till att det skulle förekomma homofobiska åsikter i SSU Skåne och det har heller inte framkommit något bevis för att så skulle vara fallet även efter granskningen.

Om SSU:s åtgärder

För att liknande situationer inte ska hända igen har SSU vidtagit ett antal nationella åtgärder. Dessutom har insatser riktats direkt mot SSU Skåne.

  1. En kandidatförsäkran som alla distriktsledare ska skriva under har skickats ut. Kandidatförsäkran tydliggör hur man förväntas agera som företrädare för SSU samt under vilka premisser man kan komma att behöva lämna sina uppdrag.
  2. En granskningsfunktion har inrättats. Den kommer att granska och säkerhetsställa att förtroendevalda lever upp till våra principer. Granskningsfunktionens arbete utgår från SSU:s stadgar, principprogram, policys samt kandidatförsäkran.
  3. Granskningsfunktionen kan stänga av medlemmar från verksamheten, uppmana förtroendevalda i distrikten att avgå, frysa finansiering till distrikten i de fall förtroendevalda inte avgår samt bereda ärenden för uteslutning.
  4. En tillhörande funktionsbrevlåda har upprättats där information om förtroendevalda som inte lever upp till våra principer kan skickas och behandlas till arende@ssu.se
  5. SSU Skåne ska inom kort inkomma med en åtgärdsplan för hur de ska kunna återupprätta förtroende internt och externt samt säkerställa att det inte finns en tolerans för sympatier som strider mot SSU:s värdegrund i deras verksamhet. Om förbundsstyrelsen inte anser åtgärdsplanen vara tillräcklig kommer all finansiering strypas till distriktet.

Har du fler frågor?