Feminism

Hela lönen och halva makten

SSU är en feministisk organisation. I det jämlika samhället har alla människor lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön. Samhället ser dessvärre inte ut så. Vi lever i ett patriarkalt samhälle med strukturer som begränsar kvinnors liv.

Patriarkatet bygger på mannens överordning och tar sig uttryck i exempelvis sexism, hot, våld och hedersförtryck. Det är ett resultat av en skev och hämmande mansnorm med en farlig vålds- och machokultur som genomsyrar hela samhället.

Kvinnor begränsas i det offentliga rummet, känner sig mer otrygga och blir offer för sexuellt våld. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd bland unga kvinnor. Under sin livstid tjänar kvinnor mindre än män i lön, får en lägre pension och utför en större del av det obetalda hushållsarbetet. Att kvinnor är föräldralediga längre än män huvudorsaken till en sämre löneutveckling och färre karriärsmöjligheter.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Samhället måste stå upp gemensamt för individens frihet och aktivt motverka begränsande strukturer.

Ett jämställt arbetsliv kräver att föräldraförsäkringen blir jämlikt fördelat och de otrygga anställningarna såsom allmän visstid och delade turer avskaffas.

I tidig ålder behöver samhället motarbeta begränsande sociala strukturer och den skadliga machonorm som drabbar både kvinnor och män. Samhället måste finnas där för offren av sexuellt våld och hedersförtryck samtidigt som förövarna ska lagföras och dömas till hårdare straff.

  • Invividualisera föräldraförsäkringen
  • Gör heltids- och tillsvidareanställning till norm på svensk arbetsmarknad och avskaffa allmän visstid och delade turer
  • Skärp straffen för sexuellt våld och hedersförtryck och utöka polisens kunskap och resurser

Engagera dig för feminismen