Klimat

SSU:s Green New Deal

SSU vill se en rättvis klimatomställning. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, enligt  forskarvärlden riskerar de att inom vår livstid rasera världen som vi känner den idag. Värmeböljor, ökenspridning och andra förödande väderfenomen är konsekvenser av en global temperaturökning.

 Effekterna kommer att slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. De kommande tio åren är avgörande om världen ska kunna undvika de värsta klimatförändringarna. Sanningen är att endast 100 företag står bakom 70% av de globala utsläppen och den rika eliten tillåts fortsätta göra vinst på att förstöra planeten.

SSU vill ha gemensamma lösningarna och en ambitiös investeringspolitik för en snabbare omställning som kommer ta oss ur klimatkrisen – en Green New Deal. Om klimatomställningen ska lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett rättvise-, klass- och landsbygdsperspektiv. Samhället måste möjliggöra för människor att minska sina utsläpp.

För det krävs en utökning och billigare kollektivtrafik, elektrifiering av transporter, energieffektivisering av byggnader och investeringar i forskning och innovationer för en fossilfri industri.

Åtgärderna för att ställa måste bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Människor som idag har minst förutsättningar att ställa om ska få de största möjligheterna att göra det.

  • Gratis kollektivtrafik för alla unga och på sikt alla, även om alla kör elbil så får de fortfarande inte plats i våra städer. Fler behöver resa kollektivt.
  • Investeringar i och subventioner av fossila verksamheter måste upphöra helt.
  • Inför en statlig grön investeringsbank som investerar ny teknik och samhällets klimatomställning. Till exempel nya fossilfria maskiner till fabriker eller ny infrastruktur.

Håller du med?

Vi har mindre än tio år på oss. Du behövs!